[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default”][et_pb_row _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default”][et_pb_column _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

ALGEMENE VOORWAARDEN VERS & FIJN BENELUX B.V.

09-09-2020

 

 

 

INHOUDSOPGAVE

 

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Artikel 3 AVC, CMR en PD-voorwaarden

Artikel 4 Tussentijdse beëindiging

Artikel 5 Overdraagbaarheid van de Overeenkomst

Artikel 6 Inschakelen van Derden

Artikel 7 Aanlevering of ophaling van Goederen

Artikel 8 Vervoerscondities

Artikel 9 Levering van Goederen

Artikel 10 Fouten in de aflevering

Artikel 11 Opslag van Goederen

Artikel 12 Emballage 

Artikel 13 Transportschade

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Artikel 15 Overmacht

Artikel 16 Geheimhouding

Artikel 17 Persoonsgegevens

Artikel 18 Wijzigingen

Artikel 19 Conversiebepaling

Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 21 Vindplaats Algemene Voorwaarden

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder de volgende definities, gebruikt in enkelvoud of meervoud:

Voorbeelden van “overmacht” zijn: oorlog of oorlogsgevaar, productieproblemen bij toeleveranciers als gevolg van faillissementen of bedrijfsbeëindiging, opstand of publieke oproer, brand, ontstaan door een van buiten komend onheil, een door de overheid opgelegd verbod van in- of uitvoer, watersnood en voorts alle omstandigheden, zoals vertraging door slecht weer, waaronder nakoming van de Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van Partijen niet kan worden gevergd. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, rechtshandelingen en feitelijke handelingen met betrekking tot te Diensten die Opdrachtnemer verricht ten behoeve van Opdrachtgever.
 2. Door het ondertekenen van de Overeenkomst gaan Partijen akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden blijven tevens van toepassing nadat de Overeenkomst is beëindigd. 
 3. Door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wijst met de mededeling de eigen algemene voorwaarden daarvoor in de plaats te stellen en Opdrachtnemer daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. 
 4. Indien Opdrachtnemer uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van een Opdrachtgever, geldt dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op onderwerpen waarover niets is geregeld in de voorwaarden van Opdrachtgever.

 

Artikel 3 AVC, CMR en PD-voorwaarden

 1. Nationale dienstverlening door Opdrachtnemer geschiedt volgens AVC. De AVC te vinden op https://www.sva.nl/avc. 
 2. Internationale Dienstverlening door Opdrachtnemer geschiedt conform de CMR-regels. De tekst van het CMR-Verdrag is te vinden op: https://www.sva.nl/themas/cmr-en-ecmr/cmr-verdrag. 
 3. Voor opslag en aanverwante Diensten van Opdrachtnemer gelden de PD-voorwaarden. De tekst van de PD-voorwaarden is te vinden op: https://www.sva.nl/themas/deelmarkt-voorwaarden/physical-distribution-pd. 
 4. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden strijdig is met de AVC, CMR of PD-voorwaarden, prevaleert de bepaling uit deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4 Tussentijdse beëindiging

 1. Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is mogelijk indien een van de Partijen haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt. De Overeenkomst mag door Partijen schriftelijk worden ontbonden wanneer de tekortschietende Partij door middel van een aangetekende brief in gebreke is gesteld met een redelijke termijn om alsnog na te komen en binnen deze termijn niet nakomt.
 2. Indien een van de Partijen failliet wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, is de andere Partij gerechtigd om de Overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden zonder dat een termijn in acht behoeft te worden genomen.

 

Artikel 5 Overdraagbaarheid van de Overeenkomst

Opdrachtgever mag de Overeenkomst met Opdrachtnemer en de uitvoering daarvan niet overdragen aan een of meerdere Derden, tenzij Opdrachtnemer daar vooraf schriftelijk toestemming voor geeft. In het geval dat Opdrachtnemer instemt met de uitvoering van de Overeenkomst door een Derde, blijft Opdrachtgever verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 6 Inschakelen van Derden

Opdrachtnemer is vrij Derden in te schakelen ter uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtnemer is bij uitbesteding van te verrichten Diensten aan Derden aansprakelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening.

 

Artikel 7 Aanlevering of ophaling van Goederen

 1. Opdrachtgever levert de Goederen waarop de dienstverlening betrekking heeft af op het adres van Opdrachtnemer op de door Partijen afgesproken datum en tijd. 
 2. In onderling overleg kunnen de Goederen door Opdrachtnemer worden opgehaald tegen een nader te bespreken vergoeding. Opdrachtgever zorgt er in dat geval voor dat de Goederen correct gelabeld zijn en op afgesproken tijd klaar staan voor ophaling.
 3. Indien de Goederen niet voor de afgesproken tijd geleverd zijn op het adres van Opdrachtnemer, of correct gelabeld klaar staan voor ophaling, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de kosten van wachttijd en eventuele kosten voor nalevering door Opdrachtnemer.   
 4. Opdrachtgever is zowel bij aanlevering en ophaling verplicht de Goederen op de wettelijke normtemperatuur over te dragen aan Opdrachtnemer zoals geregeld in de Warenwet. 
 5. De Goederen dienen transportwaardig te zijn verpakt en te worden aangeleverd met een duidelijk leesbaar label dat wordt verstrekt door Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever foutief labelt waardoor Opdrachtnemer de Goederen moet omlabelen brengt Opdrachtnemer hier €1,- exclusief btw per label voor in rekening.
 6. Opdrachtnemer zal zich ten opzichte van de Goederen gedragen als goed huisvader zolang de Goederen zich bij Opdrachtnemer bevinden. De Goederen worden nimmer eigendom van Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient dan ook voor inbraak, storm, brandschade en andere calamiteiten de Goederen zelf te verzekeren. 

 

Artikel 8 Vervoerscondities

De vervoerscondities waarin de Goederen worden opgeslagen of vervoerd door Opdrachtnemer worden in de Overeenkomst tussen Partijen vastgelegd. Indien deze condities wijzigen zullen Partijen elkaar hiervan in kennis stellen.

 

Artikel 9 Levering van Goederen

Opdrachtnemer levert Goederen bij zowel zakelijke adressen als consumentenadressen nadat de vervoersopdracht is aangemeld via het web portaal van Opdrachtnemer. 

 1. Zakelijke levering:
  1. vindt plaats op maandag t/m zaterdag tussen 08:00 uur en 17:00 uur en tussen 21:00 uur en 07:00 uur. 
  2. wordt afgeleverd op de plek naar wens zoals koeling, vriezer of magazijn. 
  3. er wordt getekend voor aflevering op de boardcomputer van Opdrachtnemer. Hierbij wordt het tijdstip van aflevering en het aantal geleverde Goederen en/of verpakkingseenheden vermeld.
  4. Indien er niemand aanwezig is om de Goederen in ontvangst te nemen wordt Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld. In overleg met Opdrachtgever worden vervolgacties afgesproken, waaronder de mogelijkheid tot het retourneren van de Goederen.
 2. Consumentenlevering:
  1. vindt plaats op maandag t/m zaterdag tussen 08:00 uur en 18:00 uur. 
  2. wordt afgeleverd aan de voordeur.
  3. Indien er niemand aanwezig is om de Goederen in ontvangst te nemen wordt er een afleverpoging gedaan bij de buren van het afleveradres. Indien buren de Goederen niet in ontvangst kunnen nemen wordt er contact opgenomen met Opdrachtgever. In overleg met Opdrachtgever worden vervolgacties afgesproken, waaronder de mogelijkheid tot het retourneren van de Goederen. Indien er nageleverd dient te worden dient deze nalevering als een nieuwe order te worden gezien. Hier zijn dan ook de reguliere kosten aan verbonden. 
 3. Afwijkende levertijd: In onderling overleg kunnen Partijen andere levertijden en handelingen overeenkomen. 

 

Artikel 10 Fouten in de aflevering

Indien Opdrachtnemer fouten maakt in de aflevering zal Opdrachtnemer dit zo snel mogelijk, in ieder geval de volgende leverdag, corrigeren. Opdrachtnemer zet voor eigen rekening geen koeriersdienst in. Indien dit gewenst is zullen Partijen hierover overleg plegen en hierbij eventuele kosten bespreken en doorberekenen. Fouten in de aflevering dienen binnen 12 uur te worden gemeld de klantenservice van Opdrachtnemer, per e-mail te bereiken via klantenservice@versenfijn.nl of telefonisch op 030-2270438. 

 

Artikel 11 Opslag van Goederen

Goederen worden door Opdrachtnemer opgeslagen in geconditioneerde cellen. Opdrachtnemer hanteert de volgende standaard temperaturen tijdens opslag: 

  1. Diepvriesproducten minimaal -18°C.
  2. Koelproducten tussen de 2°C en 7°C.

 

Artikel 12 Emballage 

Indien Opdrachtgever dit wenst wordt emballage door Opdrachtnemer omgewisseld bij het afleveradres. Opdrachtnemer neemt de oude emballage retour. Deze emballage wordt door Opdrachtnemer afgegeven bij Opdrachtgever of wordt door Opdrachtgever retour genomen. Voor het wisselen en retour nemen van emballage brengt Opdrachtnemer een vergoeding in rekening bij Opdrachtgever. 

Artikel 13 Transportschade

 1. Het transport dat door Opdrachtnemer wordt uitgevoerd, wordt uitgevoerd onder de voorwaarden van de AVC 2002 (laatste versie) voor nationaal vervoer. Voor internationaal vervoer gelden de CMR-condities. Ingevolge de AVC bedraagt de maximaal verzekerde aansprakelijkheid van Opdrachtnemer €3,40 bruto per kilogram. Ingevolge de CMR-condities bedraagt de maximaal verzekerde aansprakelijkheid €8,33 bruto per kilogram. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de schade deze bedragen overstijgt.
 2. Schade aan Goederen van Opdrachtgever zijn voor pas rekening van Opdrachtnemer indien onomstotelijk vast staat dat de schade toe te rekenen is aan Opdrachtnemer.  In dat geval factureert Opdrachtgever de schade aan Opdrachtnemer, met inachtneming van de in het eerste lid genoemde maximaal verzekerde aansprakelijkheid.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtgever schade lijdt als gevolg van het handelen van Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtnemer aansprakelijk voor hieruit voortkomende directe schade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, inkomstenderving, klantverlies of andere indirecte schade. 
 2. Indien Opdrachtnemer schade lijdt als gevolg van het handelen van Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever hiervoor aansprakelijk. Opdrachtnemer is tevens aansprakelijk voor handelingen van zijn werknemers en de door Opdrachtgever ingeschakelde Derden die de Overeenkomst namens Opdrachtgever uitvoeren.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aansprakelijkheid voor de schade die veroorzaakt is door een gebrek aan de Goederen van Opdrachtgever als bedoeld in artikel 6:185 e.v. BW (productaansprakelijkheid), ook als de schade lager is dan het in artikel 6:190 lid 1 sub b BW genoemde bedrag.
 4. Als Opdrachtnemer genoodzaakt is maatregelen te treffen om de schade te beperken, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor de kosten en schade die in verband met deze maatregelen door Opdrachtnemer wordt gemaakt en geleden.
 5. Partijen zijn niet aansprakelijk voor het niet nakomen van hun verplichtingen indien er sprake is van Overmacht of indien het niet nakomen te wijten is aan het niet nakomen door de andere Partij van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

 

Artikel 15 Overmacht

 1. Indien er sprake is van een situatie van Overmacht zullen Partijen elkaar direct telefonisch op te hoogte stellen. Partijen zullen de overmachtsituatie tevens achteraf schriftelijk bevestigen. 
 2. Na constatering van de situatie van Overmacht zullen Partijen overleg plegen over de aard van de Overmacht, wanneer de overmachtsituatie is geëindigd of zal eindigen en welke gevolgen de overmachtsituatie voor de dienstverlening heeft. 
 3. Ingeval van Overmacht zullen Partijen in onderlinge samenwerking alles in het werk stellen om alsnog, al dan niet via alternatieven, de Overeenkomst na te komen, zoals het aanzoeken van alternatieve leveranciers of distributiekanalen.

 

Artikel 16 Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot strikte geheimhouding van alle gegevens die hij verkrijgt van de andere Partij en/of waarin Partijen direct of indirect, bewust of onbewust, inzage geven, op welke manier en vorm dan ook. Dit geldt niet voor gegevens die van algemene bekendheid zijn of wanneer openbaarmaking van deze gegevens wettelijk of als gevolg van een rechterlijke uitspraak vereist is. 
 2. Onder geheimhouding wordt verstaan dat Partijen de gegevens op geen enkele manier openbaar mogen maken. Niet mondeling, niet schriftelijk, niet digitaal of op welke manier dan ook. 
 3. Partijen verbinden zich de geheimhoudingsplicht ook op te leggen aan alle aan hen gelieerde ondernemingen en natuurlijke personen, waaronder werknemers en andere door Partijen ingeschakelde Derden.
 4. Dit artikel blijft van kracht nadat de Overeenkomst tussen Partijen is beëindigd. 

Artikel 17 Persoonsgegevens

 1. Als Partijen persoonsgegevens verkrijgen ter uitvoering van de tussen hen gesloten Overeenkomst zullen deze gegevens van de verstrekkende Partij blijven. 
 2. Partijen zullen alle persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet uitsluitend, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 3. Wanneer er sprake is van een ongeautoriseerde toegang, verwerking, verwijdering, verminking, verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens dan wel van een incident dat kan leiden tot een onrechtmatige verwerking, zullen Partijen elkaar hiervan onmiddellijk, uiterlijk binnen 12 uur na de ontdekking, op de hoogte brengen.

 

Artikel 18 Wijzigingen

Indien wijzigingen plaats vinden in deze Algemene Voorwaarden, zal Opdrachtgever van deze wijziging op de hoogte worden gesteld en zullen de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever worden toegezonden. 

 

Artikel 19 Conversiebepaling

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd is met toepasselijk recht, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing. De bepaling die in strijd is met toepasselijk recht zal zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de betreffende bepaling.

 

 

Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen

   1. Op alle geschillen die voortkomen uit de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
   2. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.

 

Artikel 21 Vindplaats Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld per 09-09-2020 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]